Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Update cookies preferences

Condicions generals d’accés i ús APP Ribs®

Sheriff

El titular de l’aplicació “AppRibs” (l’ “App”) és la societat de nacionalitat espanyola FOODSTATION, S.L.U., titular de la marca comercial “Ribs”® (“Ribs“) explotada també per societats del seu propi grup empresarial i els seus franquiciats, les dades del qual són les següents:

Domicili social: C/ Cerdanya, núm. 10-12, pl. 7, Sant Cugat, Barcelona, CP 08173
C.I.F.: B-82694241
Correu electrònic: contactar@ibersol.com
Telèfon: (+ 34) 93-3670.00.00
Dades registrals: inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 39.749, folio 138 y hoja número B-248.877.

1. Accés i utilització de l’app

Aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús regulen l’accés i ús de l’App i tenen per objecte facilitar a l’usuari informació relativa a RIBS, els seus productes i serveis.

L’accés i utilització de l’App per l’usuari comporta el coneixement i l’acceptació d’aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús i el criteri de Ribs per a la resolució de qualsevol incidència relacionada amb ella. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament les Condicions Generals d`Accés y Ús quan es proposi utilitzar l’App, ja que aquestes podran ser adaptades i/o modificades en qualsevol moment. Si no accepta aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús, li preguem que s’abstingui d’utilitzar l’App i el seu contingut.

Per poder utilitzar l’App, l’usuari ha de ser major de 14 anys o bé tenir l’autorizació dels pares i/o tutors legals. RIBS podrà posar-se en contacte amb l’usuari en qualsevol moment perquè demostri l’edat real i, si escau, demostri tenir l’autorització corresponent dels pares i/o tutors legals, per a la qual cosa l’usuari haurà d’aportar una còpia del seu document oficial d’identitat acreditatiu a l’efecte, així com la resta de documentació que pugui ser necessària per a aquesta verificació per part de RIBS; en cas de no fer-ho o de no fer-ho correctament, RIBS podrà donar de baixa l’usuari a l’App.

Queden exclosos a l’accés i la utilització de l’App els empleats de RIBS així com els seus respectius familiars, ascendents, descendents, parelles, cònjuges o parelles de fet. Així mateix, RIBS es reserva el dret a evitar que sobre l’ús de l’App s’estableixin sistemes d’especulació o de negocis per part d’aquests. En aquest cas, Ribs podrà exercir les acciones legals que consideri oportunes.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent de l’App, així com de la informació relativa als productes i/o serveis que s’hi contenen, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a les Condicions Generals d’Accés i Ús i, si escau, a qualssevol altres condicions que RIBS estableixi a l’App.

Igualment, l’usuari es compromet a no fer cap acte amb objecte de danyar, inutilitzar i/o sobrecarregar l’App, o que n’impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament.

S’informa l’usuari que, en cas que incompleixi les Condicions Generals d’Accés i Ús o, si escau, qualssevol altres termes o condicions recollits a l’App, facin una utilització abusiva o fraudulenta de l’App, facilitin dades falses o no veraces o no n’acceptin el contingut, RIBS es reserva el dret a limitar, suspendre i/o acabar el seu accés a l’App, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquesta finalitat.

RIBS fa els seus millors esforços per mantenir l’App en bon funcionament, evitant errors o, si escau, reparant-los i mantenint els continguts de l’App degudament actualitzats. No obstant, RIBS no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés a l’App ni l’existència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests siguin oportunament actualitzats.

2. Registre i baixa de l’app

Per accedir i utilitzar l’App, l’usuari haurà de descarregar-la de “Google Play”, “Apple Store”, i/o qualsevol altra plataforma que RIBS consideri oportuna (les “Plataformas”).

A partir de la descàrrega en el seu dispositiu o terminal, l’usuari es podrà registrar i accedir a les funcions de l’App

L’usuari es podrà donar de baixa del programa de fidelització de l’App enviant un correu electrònic a contactar@ibersol.com. Un cop RIBS hagi tramitat la baixa, l’usuari perdrà els punts i/o promocions que, si escau, tingui acumulats i no hagi consumit fins a la data, sense que pugui reclamar res a RIBS a aquest efecte.

3. Invitacions a tercers

Per al supòsit que en un futur es prevegi la possibilitat de convidar tercers, qualsevol usuari de l’App podrà enviar, en nom propi, invitacions a tercers perquè se la descarreguin, per mitjà d’un codi específic que no es podrà vincular a cap persona física. En conseqüència i en tal supòsit RIBS no emmagatzemarà cap tipus d’informació amb dades personals dels tercers als quals els usuaris enviïn invitacions.

4. Punts i redencions

L’App permetrà als usuaris acumular punts amb motiu de determinades compres de productes en establiments “RIBS”, que es podran bescanviar o redimir en els termes i condicions previstos en el següent enllac.

5. Propietat industrial i intel•lectual

Tots els drets de propietat intel•lectual sobre els dissenys, contingut i/o el programari de l’App, així com els diferents elements que integren l’App (textos, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions sonores, etc.) són titularitat de RIBS o, si escau, dels seus llicenciant, i això sense perjudici dels principis, termes i condicions del programari lliure utilitzat, si escau, per a la configuració i desenvolupament de l’App.

Sense perjudici del que està previst en els principis, termes i condicions del programari lliure:

a) RIBS concedeix a l’usuari, en relació amb l’App, una llicència d’ús no exclusiva, intransmissible, sense facultats de cessió per a tercers i limitada única i exclusivament per a les finalitats i funcions pròpies de l’App durant el termini en què l’usuari hi estigui donat d’alta.

b) L’usuari reconeix i garanteix que el programari de l’App és titularitat única i exclusiva de RIBS (i/o, si escau, dels seus llicenciants) i que, en conseqüència, està adquirint només un dret limitat a usar el programari sense que aquest ús es pugui entendre com una transmissió de drets més enllà del que està expressament previst a les Condicions Generals d’Accés i Ús i en els principis, termes i condicions del programari lliure; respecte dels signes distintius inclosos a l’App (marques i noms comercials), l’usuari reconeix que aquests són titularitat de RIBS o dels seus llicenciants

c) Queda expressament prohibida a l’usuari la reproducció, transformació, adaptació, distribució, traducció, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament de l’App, els seus continguts i/o els signes distintius de RIBS.

d) La utilització no autoritzada dels continguts de l’App, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel•lectual i industrial de RIBS poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin i a les responsabilitats que, si escau, se’n derivin.

6. Protecció de dades de caràcter personal

El responsable del tractament de les dades personals dels usuaris de l’App és FOODSTATION, S.L.U., amb domicili a c/ Cerdanya, núm. 10-12, pl. 7, Sant Cugat, Barcelona, CP 08173, que les tractarà amb la finalitat de gestionar la participació en els concursos, jocs, promocions de RIBS, així com l’obtenció per part de l’usuari de punts en els restaurants Ribs, tant propis com franquiciats, premiant la seva fidelitat i confiança cap a la marca, sobre la base de la necessitat del tractament per a l’execució d’aquestes Condicions Generals d’Ús.

Les dades personals dels usuaris de l’App de Ribs seran cedits a societats del Grup de societats al qual pertany Foodstation, S.L.U. i a franquiciats de la cadena ja que el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part i únicament hi accediran els prestadors de serveis de Ribs ubicats dintre i fora de l’Espai Econòmic Europeu (“EEE”). Els que s’ubiquin fora de l’EEE es troben acollits al o emparats per alguna altra garantia apropiada.

En qualsevol cas, els usuaris poden exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació al tractament, portabilitat, així com retirar el consentiment i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se a RIBS a través de la següent adreça lopd@ibersol.com.

Si els usuaris de l’App de Ribs desitgen obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals, hauran d’acudir a l’Annex I d’aquestes Condicions Generals d’Ús.

7. Responsabilitat

Tant l’accés a l’App com l’ús que es pugui fer de qualsevol informació o mecanisme que conté, s’han de fer sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

RIBS no serà responsable, sota cap circumstància, en qualsevol dels següents supòsits:

a) Per qualsevol dany, perjudici, lucre cessant i/o pèrdua que es pugui derivar, de manera directa o indirecta, de l’accés o ús de la informació continguda a l’App i, especialment de la informació relativa a tercers diferents de RIBS, incloent-hi, però no limitant-se, als produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat de l’App ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.

b) Per qualsevol infracció en l’ús i/o utilització de l’App, o qualsevol dels seus elements, comesa per una persona o entitat diferent de RIBS.

c) Per qualsevol perjudici resultant de la impossibilitat de l’usuari d’implementar a temps les actualitzacions/versions rebudes de RIBS.

d) Per qualsevol incompliment dels termes i condicions de les Condicions Generals d’Accés i Ús, així com de les Plataformes i qualsevol altre que sigui aplicable.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que RIBS pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals estigui sotmès en virtut d’aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús, la resta de condicions previstes a l’App i/o la legislació aplicable en cada moment.

L’usuari mantindrà indemne RIBS per qualsevol acció, judicial o extrajudicial, que interposin tercers com a conseqüència de l’ús de l’App per part d’aquest, i respondrà dels danys i/o perjudicis de tota naturalesa que RIBS pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès en virtut de les Condicions Generals d’Accés i Ús o de la legislació aplicable en relació amb la utilització de l’App.

8. Modificacions

RIBS es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, modificacions, supressions i/o actualitzacions de les Condicions Generals d’Accés i Ús.

9. Nul•litat

Si qualsevol de les clàusules de les Condicions Generals d’Accés i Ús fos declarada, de manera total o parcial, nul•la o ineficaç, aquesta nul•litat o ineficàcia afectarà només aquesta disposició o a la part d’aquesta que resulti nul•la o ineficaç, i aquestes romandran vigents en tota la resta, tenint-se per no posada aquesta disposició o la part d’aquesta que resulti afectada. A aquests efectes, les Condicions Generals d’Accés i Ús només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul•la o ineficaç, i cap altra part o disposició d’aquest quedarà anul•lada, invalidada, perjudicada o afectada per aquesta nul•litat o ineficàcia, tret que per resultar essencial hagués d’afectar a les Condicions Generals d’Accés i Ús de forma integral.

10. Contacte

Per a qualsevol qüestió derivada de les Condicions Generals d’Accés i Ús, es pot posar en contacte amb RIBS, a través del correu electrònic contactar@ibersol.com, o bé a l’adreça c/ Cerdanya, núm. 10-12, pl. 7, Sant Cugat, Barcelona, CP 08173.

11. Legislació aplicable

Les Condicions Generals d’Accés i Ús es regiran i interpretaran d’acord amb el seu propi contingut i de conformitat amb la legislació espanyola.

Última versió: Gener de 2023

Annex I

Política de privacitat

Índex

1. Identificació i dades de contacte del responsable del tractament.

Foodstation, S.L.U., societat domiciliada a C/ Cerdanya, núm. 10-12, pl. 7, Sant Cugat, Barcelona, CP 08173, amb CIF B-82694241, i telèfon 933 670 000 (d’ara endavant, “Foodstation” o la “Societat“”) és el responsable del tractament de les dades de caràcter personal que es tractin a través d’aquesta pàgina web i de l’app. En aquesta clàusula es facilita la informació sobre l’ús que farà la Societat de les teves dades personals.

Així mateix, aquesta Política de Privacitat té per objecte facilitar informació sobre els drets que assisteixen tant l’Usuari registrat com no registrat en virtut del Reglament General de Protecció de Dades (“RGPD”). Si tens qualsevol dubte relatiu al tractament de les teves dades personals, contacta amb la Societat a la següent adreça: lopd@ibersol.com

Així mateix, t’informem que el Grup al qual pertany Foodstation, S.L.U. té un Delegat de Protecció de Dades designat a nivell Grup, amb qui et podràs posar en contacte a través de la següent adreça dpo@ibersol.com.

2. Informació general: descripció de la informació continguda a la política de privacitat.

En aquesta política de privacitat trobaràs una taula que especifica cada un dels diferents serveis que ofereix la Societat.

En aquestes taules informatives se t’informarà sobre:

 • Les finalitats del tractament de les teves dades personals, això és, el motiu pel qual la Societat tracta les teves dades personals.
 • Les bases legals que permeten el tractament de dades per part de la Societat per a cada una de les finalitats indicades.
 • La possible comunicació de les teves dades a tercers, així com la causa d’aquesta comunicació. A aquests efectes, t’informem que cedim les teves dades personals a tercers tret que hi hagi una obligació legal (Hisenda Pública, Jutges i Tribunals, Forces i Cossos de Seguretat, OCU…) o expressament ho indiquem a la taula que figura a continuació. D’altra banda, podran tenir accés a les teves dades personals els encarregats del tractament de la Societat, és a dir, els prestadors de serveis que hagin d’accedir a les teves dades personals per al desenvolupament de les seves funcions. Els prestadors de serveis que accedeixen a les teves dades personals, amb caràcter general, es dediquen als sectors de sistemes d’informació, tecnologia i transport. A la taula que figura a continuació s’indicaran els altres sectors en virtut dels quals els prestadors de serveis de la Societat han d’accedir a les teves dades personals.

  T’informem que pots sol•licitar més detall d’informació respecte dels destinataris de les teves dades enviant un correu electrònic a l’adreça lopd@ibersol.com, indicant el tractament concret sobre els destinataris dels quals voldries informació.

 • L’existència de potencials transferències internacionals de dades
 • El termini de conservació de les dades que ens facilitis. A aquests efectes t’informem que conservem les teves dades personals durant tota la vigència de la relació contractual o per un període superior si així ens ho has autoritzat. Així mateix, t’informem que posteriorment les teves dades romandran bloquejades per a l’atenció de reclamacions judicials, administratives o fiscals, pels terminis que legalment determini cada normativa que resulti d’aplicació.

3. Informació necessària i actualitzada

Tots els camps que apareguin assenyalats amb un asterisc (*) en els formularis que se’t facilitin seran d’obligat emplenament, de manera que l’omissió d’algun d’ells podria comportar la impossibilitat que se’t puguin facilitar els serveis sol•licitats. Hauràs de proporcionar informació verídica, i quedarà prohibit l’ús d’àlies o mitjans per ocultar la teva identitat, tret dels casos en els quals el mateix formulari et sol•liciti de manera expressa la creació d’un nom d’usuari, nick o àlies.

És indispensable que resguardis en tot moment els números de referència, contrasenyes i codis d’accés que creïs o et siguin proveïts. Seràs l’únic responsable en cas d’ús, autoritzat o no, del teu compte personal, i en aquest sentit et compromets a fer un ús diligent d’aquesta informació, a no posar-la a disposició de tercers, i a comunicar-ne la pèrdua o robatori.

Perquè la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, hauràs de comunicar a la Societat, com més aviat millor, les modificacions i rectificacions de les teves dades de caràcter personal que es vagin produint a través del següent correu electrònic lopd@ibersol.com Així mateix, podràs actualitzar les teves dades personals a través de la teva àrea privada.

Així mateix, en clicar sobre el botó “Accepto” (o equivalent) incorporat en els esmentats formularis, declares que la informació i les dades que ens has facilitat a través d’ells són exactes i veraces.

4. Exercici dels teus drets

T’informem que podràs exercir els següents drets:

 1. dret d’accés a les teves dades personals per saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament dutes a terme amb elles;
 2. dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta;
 3. dret de supressió de les seves dades personals, quan això sigui possible;
 4. dret a sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa. En aquest cas, podrem conservar les dades bloquejades per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 5. dret d’oposició al tractament de les teves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades a la taula inclosa a l’apartat 5 sigui l’interès legítim. La Societat deixarà de tractar les teves dades tret que tingui un interès legítim imperiós o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions
 6. dret a portabilitat de les teves dades, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades a la taula inclosa a l’apartat 5 sigui l’existència d’una relació contractual o el teu consentiment.
 7. dret a revocar el consentiment atorgat a la Societat per al tractament de les teves dades


Podràs exercir els teus drets en qualsevol moment i de forma gratuïta enviant un correu electrònic a lopd@ibersol.com indicant el dret que desitges exercir i les teves dades identificatives.

D’altra banda, t’informem que tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si consideres que s’ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte del tractament de les teves dades personals.

5. Informació detallada dels tractaments fets per servei

Finalitat del
tractament
Base Legal Destinataris Transferències
internacionals
Termini de
conservació
Gestió de la relació contractual amb vostè que inclou:
-Creació, gestió i modificació del seu compte de client;
-Proporcionar-li els productes o serveis que sol•liciti;
-Tramitar les transaccions de pagament.
-Tramitació de descomptes i promocions
-Acumulació i redempció de punts,
Gestió de la relació contractual: la prestació dels serveis sol•licitats a la Societat. Es cediran les teves dades personals internament, a societats del grup i als nostres franquiciats per tal de poder dur a terme la finalitat d’aquest tractament i els indicats a apartatat 2 d’aquesta Política.
Les categories de prestadors de serveis que podrien accedir a les teves dades es troben apartat 2 d’aquesta Política.
No es faran transferències internacionals. Durant la relació contractual
Enviament de comunicacions comercials i promocionals. El seu consentiment. No se cediran les teves dades personals a cap tercer tret dels indicats a apartat 2 d’aquesta Política.
Es facilitarà l’accés a prestadors de serveis addicionals als indicats a l`apartat 2, que siguin proveïdors de serveis de mailing i màrqueting digital.
No es faran transferències internacionals. Fins que vostè es doni de baixa o després d’un període d’inactivitat amb nosaltres de 2 anys.

6. Seguretat

La Societat ha implementat i manté les nivells de seguretat exigits pel RGPD per protegir les dades de caràcter personal dels usuaris davant les pèrdues fortuïtes i a accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades. Tanmateix, la transmissió d’informació a través d’Internet no és totalment segura; per això, i malgrat que la Societat fa els millors esforços per protegir les dades dels usuaris, no pot garantir-ne la seguretat durant el trànsit fins al lloc Web i/o l’App. Per tant, tota la informació que facilitis, s’enviarà pel teu compte i risc. Una vegades rebudes les teves dades, la Societat utilitzarà rigorosos procediments i funcions de seguretat per impedir qualsevol accés no autoritzat.

7. Confidencialitat

Les dades personals que puguem aconseguir a través del lloc Web i/o l’App o per mitjà de les diferents comunicacions que mantinguem amb tu seran tractades amb confidencialitat, comprometent-nos a guardar secret respecte d’aquestes d’acord amb el que s’estableix a la legislació vigent aplicable.

8. Menors

Els menors de 14 anys no podran usar els serveis disponibles a través del lloc Web i/o l’App sense la prèvia autorització dels seus pares, tutors o representants legals, que seran els únics responsables de tots els actes realitzats a través del lloc Web i/o de l’App pels menors al seu càrrec, incloent-hi l’emplenament dels formularis amb les dades personals d’aquests menors i la marcació, si escau, de les caselles que els acompanyen. En aquest sentit, i en la mesura en què la Societat no té capacitat per controlar si els usuaris són o no menors d’edat, s’adverteix que hauran de ser els pares i tutors els qui habilitin els mecanismes necessaris per evitar que els menors accedeixin al lloc Web i/o a l’App i/o facilitin dades de caràcter personals sense la seva supervisió. La Societat no admetrà cap responsabilitat al respecte.

9. Actualizació de la política de privacitat

És possible que calgui actualitzar aquesta Política de Privadesa; per això cal que reviseu aquesta política periòdicament i si és possible cada vegada que accediu al Lloc Web i/oa l’App amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre el tipus d’informació recopilada i el seu tractament. Pots trobar la Política de Privadesa al peu del Lloc Web o bé a través de l’App. No obstant això, et comunicarem qualsevol modificació de la present política de privadesa que afecti el tractament de les teves dades personals.

La Política de Privacitat entre en vigor a data 20 de gener de 2023.